پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

روسای پیشین دانشکده
 

 *

 

دکتر شاه محمدی

سال 83 تا 84

                                                                                                                                                                                       


دکتر خسروی

سال 82-83


                                                                                           ​