پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
اساتید گروه
 

 *

 
​ اعضای هیئت علمی​
    ​
  
  نام و نام خانوادگی​​

​​
             ​مرتبه علمی                   رشته تحصیلی​                                پژوهش                                    ​​ ایمیل​
حميدرضا نويدي قاضياني


​       دانشیار​   
Resarchgate
Google scholar​
navidi  AT shahed.ac.ir
سيد حجت اله مومني ماسوله


​دانشیار​ Resarchgate​
Google scholar
momeni  AT shahed.ac.ir
سيد حميد حاج سيد جوادي


​دانشیار​
Resarchgate
Google scholar
h.s.javadi  AT  shahed.ac.ir
رحيم عليزاده


دانشیار​ Resarchgate
Google scholar
alizadeh  AT  shahed.ac.ir
اردشير دولتي ملک آبادي


​دانشیار​
Resarchgate
Google scholar
dolati  AT  shahed.ac.ir
محمد علي نصرآزاداني


ا​ستادیار​
Resarchgate
Google scholar
nasr  AT shahed.ac.ir
ابوالفضل تاري مرزآبادي


استادیار​ Resarchgate​
Google scholar
tari  AT shahed.ac.ir
بهنام زرپاک


استادیار​
Resarchgate
Google scholar​​
zarpak  AT  shahed.ac.ir
نفیسه آل محمد


استادیار​                آمار         ​ Resarchgate
Google scholar
n.alemohammad AT shahed.ac.ir

بهروز رئيسي


استادیار​ Resarchgate
Google scholar
raesi  AT shahed.ac.ir
حسام الدين شريفي

دانشیار​

Resarchgate
Google scholar
hsharifi AT shahed.ac.ir

هاجر قهرمانی گل


استاد​یار​


هندسه
Resarchgate​
Google scholar

h.ghahremanigol AT shahed.ac.ir​


 نادر جعفری راد          ​دانشیار     Resarchgate
Google sclolar​