پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

Poll_Results :همه مواردجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

لیست نتایج نظرسنجی لیست نظرسنجی
پیوستها
  
  
  
  
  
  
نظر شما در مورد اقدامات جدید وب سایت دانشگاه ؟1393/08/26 09:25 ق.ظمدیر سایت
  
نظر شما در مورد اقدامات جدید وب سایت دانشگاه ؟1393/08/26 09:42 ق.ظحمید نوروزی
  
نظر شما در مورد اقدامات جدید وب سایت دانشگاه ؟1394/10/11 12:31 ب.ظ912381008
  
نظر شما در مورد اقدامات جدید وب سایت دانشگاه ؟1394/10/12 11:01 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
  
نظر شما در مورد اقدامات جدید وب سایت دانشگاه ؟1394/10/13 10:00 ق.ظa.zaiemzadeh
  
نظر شما در مورد اقدامات جدید وب سایت دانشگاه ؟1394/10/13 10:00 ق.ظa.zaiemzadeh
  
نظر شما در مورد اقدامات جدید وب سایت دانشگاه ؟1394/10/13 10:01 ق.ظa.zaiemzadeh
  
نظر شما در مورد اقدامات جدید وب سایت دانشگاه ؟1394/10/15 04:08 ب.ظ902161008
  
نظر شما در مورد اقدامات جدید وب سایت دانشگاه ؟1394/10/20 08:36 ق.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|h.salahshoor
  
نظر شما در مورد اقدامات جدید وب سایت دانشگاه ؟1394/11/13 02:37 ب.ظمدیر سایت