پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
 
 

 لیست اساتید و کارکنان

 
  
  
  
  
  
فشرده سازی دانشکده : دانشکده پرستاري و مامايي ‎(14)
  
آزیتا کیانی آسیابرمربیماماییدانشکده پرستاري و مامايي
  
پروین رهنمااستادیارماماییدانشکده پرستاري و مامايي
  
خدیجه محمدی میقانکیمربیماماییدانشکده پرستاري و مامايي
  
رضا نوروززادهمربیپرستاریدانشکده پرستاري و مامايي
  
زهرا پیشنمازیمربیپرستاریدانشکده پرستاري و مامايي
  
سیده نوابه حسینخانیمربیپرستاریدانشکده پرستاري و مامايي
  
شفیقه محمدی تبارمربیماماییدانشکده پرستاري و مامايي
  
مجیده هروی کریمویدانشیارپرستاریدانشکده پرستاري و مامايي
  
محمدرضا حیدریاستادیارپرستاریدانشکده پرستاري و مامايي
  
مریم جدید میلانیاستادیارپرستاریدانشکده پرستاري و مامايي
  
معصومه حیدریمربیماماییدانشکده پرستاري و مامايي
  
ناهید رژهدانشیارپرستاریدانشکده پرستاري و مامايي
  
نسرین علاییمربیپرستاریدانشکده پرستاري و مامايي
  
کبری خاجوی شجاعیمربیماماییدانشکده پرستاري و مامايي
فشرده سازی دانشکده : دانشکده پزشکي ‎(37)
  
احیاء گرشاسبیدانشیارزناندانشکده پزشکي
  
اشرف پیراستهاستادیارپزشکی اجتماعیدانشکده پزشکي
  
اصغر فرشادمربیاقتصاد بهداشتدانشکده پزشکي
  
بهزاد جدیریاستادیارداخلیدانشکده پزشکي
  
پرویز اولیااستادميكروب شناسيدانشکده پزشکي
  
پوپک ایزدیاستادیارجراحیدانشکده پزشکي
  
جلاالدین شمساستادیارداخلیدانشکده پزشکي
  
حاجیه برنادانشیاراطفالدانشکده پزشکي
  
حسن قاسمی خوری نیادانشیارجراحیدانشکده پزشکي
  
حمیدرضا طاهریاستادیارجراحیدانشکده پزشکي
  
رضا افشاردانشیارداخلیدانشکده پزشکي
  
زهرا جوهریمربیبهداشت و پزشکی اجتماعیدانشکده پزشکي
  
سیامک افشین مجددانشیارداخلیدانشکده پزشکي
  
سید محمد باقر اخوی راداستادیاراطفالدانشکده پزشکي
  
سیدسعید اسماعیلی صابراستادیارطب سنتیدانشکده پزشکي
  
سیدعلی گلستانهااستادیارداخلیدانشکده پزشکي
  
سیدکاظم فروتندانشیارجراحیدانشکده پزشکي
  
شهرزاد هداونداستادیارزناندانشکده پزشکي
  
شهریار پورفرزاماستادیارداخلیدانشکده پزشکي
  
طوبی غضنفریاستادایمونولوژیدانشکده پزشکي
  
علی بهشتی دهکردیمربیاقتصاد بهداشتدانشکده پزشکي
  
علی دواتیدانشیاربهداشت و پزشکی اجتماعیدانشکده پزشکي
  
علیرضا عزیززاده دلشاددانشیارعلوم تشریح و پاتولوژیدانشکده پزشکي
  
غلامحسین قائدیدانشیارداخلیدانشکده پزشکي
  
فاطمه حاج قاسمیدانشیارایمونولوژیدانشکده پزشکي
  
فرامرز فلاحی آرزوداردانشیارداخلیدانشکده پزشکي
  
فرزانه گلفاماستادیارجراحیدانشکده پزشکي
  
فرهاد جعفریاستادیاربهداشت و پزشکی اجتماعیدانشکده پزشکي
  
قاسم عظیمیدانشیارداخلیدانشکده پزشکي
  
محمد مهدی عطارپور یزدیمربیمیکروب شناسیدانشکده پزشکي
  
محمدحسین قوسیان مقدماستادیارفارموکولوژی بیوشیمیدانشکده پزشکي
  
محمدحسین قینیاستادیارعلوم تشریح و پاتولوژیدانشکده پزشکي
  
محمدرضا جلالی ندوشناستادعلوم تشریح و پاتولوژیدانشکده پزشکي
  
محمدعلی فخاریاناستادیارجراحیدانشکده پزشکي
  
محمود کاظمیاناستادیاراقتصاد بهداشتدانشکده پزشکي
  
مرجان حشمتیاستادیارعلوم تشریح و پاتولوژیدانشکده پزشکي
  
مریم امینیاستادیارعفونیدانشکده پزشکي
فشرده سازی دانشکده : دانشکده علوم انساني ‎(79)
  
ابواقاسم خدادیاستادیارحقوقدانشکده علوم انساني
  
ابوالفضل خادمیاستادیارادبيات وزبان انگليسيدانشکده علوم انساني
  
ابوالفضل ذوالفقاریاستادیارعلوم اجتماعيدانشکده علوم انساني
  
احمد سرداریدانشیارمديريت (دولتی - بازرگانی)دانشکده علوم انساني
  
احمد فروزانفراستادیارزبان وادبيات فارسيدانشکده علوم انساني
  
اسمعیل نصیریاستادیارتربیت بدنی وعلوم ورزشیدانشکده علوم انساني
  
اصغر هادویاستادیارعلوم قرآن وحديثدانشکده علوم انساني
  
امیر رستگار خالداستادیارعلوم اجتماعيدانشکده علوم انساني
  
امین حبیبی راداستادیارمدیریت صنعتیدانشکده علوم انساني
  
امین عیسی نژاداستادیارتربیت بدنی وعلوم ورزشیدانشکده علوم انساني
  
اکبر رهنمادانشیارعلوم تربیتیدانشکده علوم انساني
  
پرویز امینیاستادیارعلوم سياسي و مطالعات انقلاب اسلاميدانشکده علوم انساني
  
ثریا قطبیاستادیارعلوم قرآن وحديثدانشکده علوم انساني
  
جواد حیدریاستادیارعلوم سياسي و مطالعات انقلاب اسلاميدانشکده علوم انساني
  
حامد کرمیاستادیارحقوقدانشکده علوم انساني
  
حسن اضغرپوراستادیارعلوم قرآن وحديثدانشکده علوم انساني
  
حسن مرادیاستادیارفلسفه و حكمت اسلامي دانشکده علوم انساني
  
حسین ردائیاستادیارفقه و حقوق اسلاميدانشکده علوم انساني
  
حسین زمانیهااستادیارفلسفه وحكمت اسلاميدانشکده علوم انساني
  
حسین عبدالهیاستادیارحقوقدانشکده علوم انساني
  
حمزه علی نورمحمدیاستادیارعلوم كتابداري و اطلاع رسانيدانشکده علوم انساني
  
حمید یعقوبیاستادیارروانشناسيدانشکده علوم انساني
  
رسول روشن چسلياستادروانشناسيدانشکده علوم انساني
  
رسول محمد جعفریاستادیارعلوم قرآن وحديثدانشکده علوم انساني
  
رضا عباسیاستادیارمدیریت صنعتیدانشکده علوم انساني
  
رقیه موسویاستادیارعلوم تربیتیدانشکده علوم انساني
  
زاهد غفاري هشجيندانشیارعلوم سياسي و مطالعات انقلاب اسلاميدانشکده علوم انساني
  
ستار زرکلاماستادیارحقوقدانشکده علوم انساني
  
سعید اسدیاستادیارعلم اطلاعات و دانش شناسیدانشکده علوم انساني
  
سعید سید حسینیاستادیارفقه و حقوق اسلاميدانشکده علوم انساني
  
سعید صفریدانشیارمدیریت صنعتیدانشکده علوم انساني
  
سولماز نورآبادیاستادیارعلوم تربیتیدانشکده علوم انساني
  
سیامک کرم زادهاستادیارحقوقدانشکده علوم انساني
  
سیداحمد حسینیدانشیارمدیریت صنعتیدانشکده علوم انساني
  
سیدحامد حسین حسینی خامنه ایاستادیارفقه و حقوق اسلاميدانشکده علوم انساني
  
سیدرضا احسان پوراستادیارحقوقدانشکده علوم انساني
  
سیدمحسن سادات اخوياستادیارحقوقدانشکده علوم انساني
  
شهلا خلیل الهیاستادیارزبان وادبيات فارسيدانشکده علوم انساني
  
طاهره اختریاستادیارعلوم قرآن وحديثدانشکده علوم انساني
  
عباس کشاورزشکریدانشیارعلوم سياسي و مطالعات انقلاب اسلاميدانشکده علوم انساني
  
عبدالرضا باقری بنجاراستادیارعلوم اجتماعيدانشکده علوم انساني
  
عبدالرضا بیگی نیااستادیارمديريت (دولتی - بازرگانی)دانشکده علوم انساني
  
عبدالرضا نوروزياستادیارعلوم كتابداري و اطلاع رسانيدانشکده علوم انساني
  
عبدالعلی توجهیاستادیارحقوقدانشکده علوم انساني
  
علی حسن نیااستادیارعلوم قرآن وحديثدانشکده علوم انساني
  
علی حسین کشاورزیاستادیارمدیریت صنعتیدانشکده علوم انساني
  
علی صمدی توپراق قلعهاستادیارتربیت بدنی وعلوم ورزشیدانشکده علوم انساني
  
علی مرشدی زادهدانشیارعلوم سياسي و مطالعات انقلاب اسلاميدانشکده علوم انساني
  
غفار برج سازاستادیارزبان وادبيات فارسيدانشکده علوم انساني
  
فرزاد جهان بیناستادیارمعارف اسلاميدانشکده علوم انساني
  
فریده داودی مقدمدانشیارزبان وادبيات فارسيدانشکده علوم انساني
  
لاله افتخاریاستادیارعلوم قرآن وحديثدانشکده علوم انساني
  
لاله صمدیاستادیارعلم اطلاعات و دانش شناسیدانشکده علوم انساني
  
لیلا حیدری نسباستادیارروانشناسيدانشکده علوم انساني
  
مجتبی فرح بخشاستادیارحقوقدانشکده علوم انساني
  
محسن دیبائی صابراستادیارعلوم تربیتیدانشکده علوم انساني
  
محسن عابدیاستادیارفقه و حقوق اسلاميدانشکده علوم انساني
  
محسن فرمهيني فراهانيدانشیارعلوم تربیتیدانشکده علوم انساني
  
محسن كريميان عظيمي صرافاستادیارادبيات وزبان انگليسيدانشکده علوم انساني
  
محسن ناظم بكائياستادیارمديريت (دولتی - بازرگانی)دانشکده علوم انساني
  
محمد رحمانیاستادیارتربیت بدنی وعلوم ورزشیدانشکده علوم انساني
  
محمدابراهیم مداحیاستادیارروانشناسيدانشکده علوم انساني
  
محمدجواد شیخاستادیارمديريت (دولتی - بازرگانی)دانشکده علوم انساني
  
محمدحسن ميرزامحمديدانشیارعلوم تربیتیدانشکده علوم انساني
  
محمدرحیم عیوضیاستادعلوم سياسي و مطالعات انقلاب اسلاميدانشکده علوم انساني
  
محمدرضا شعيريدانشیارروانشناسيدانشکده علوم انساني
  
محمدرضا عزیزالهیاستادیارفقه و حقوق اسلاميدانشکده علوم انساني
  
محمدرضا فلاحاستادیارحقوقدانشکده علوم انساني
  
محمدرضا نائينياناستادیارروانشناسيدانشکده علوم انساني
  
محمدرضا يكتائياستادیارفلسفه و حكمت اسلامي دانشکده علوم انساني
  
محمدعلی اصغری مقدماستادروانشناسيدانشکده علوم انساني
  
محمود صیدیاستادیارفلسفه و حكمت اسلامي دانشکده علوم انساني
  
مصطفی رشیدی طغرالجردیاستادیارمديريت (دولتی - بازرگانی)دانشکده علوم انساني
  
مصطفی قاضی زادهاستادیارمديريت (دولتی - بازرگانی)دانشکده علوم انساني
  
مصطفی مسعودیان خوزانیاستادیارفلسفه و حكمت اسلامي دانشکده علوم انساني
  
مهدی سبحانی نژاددانشیارعلوم تربیتیدانشکده علوم انساني
  
مهدی نادریاستادیارعلوم سياسي و مطالعات انقلاب اسلاميدانشکده علوم انساني
  
ناصر یزدانیاستادیارمديريت (دولتی - بازرگانی)دانشکده علوم انساني
  
ناهید طالبیاستادیارتربیت بدنی وعلوم ورزشیدانشکده علوم انساني
فشرده سازی دانشکده : دانشکده علوم پايه ‎(34)
  
اباذر حاج نوروزیاستادیارفیزیکدانشکده علوم پايه
  
ابوالفضل تاری مرزآبادیاستادیارریاضیات و کاربردهادانشکده علوم پايه
  
اردشیر دولتی ملک آبادیاستادیارعلوم کامپیوتردانشکده علوم پايه
  
اصغر کامرانیاستادیارزیست شناسیدانشکده علوم پايه
  
اکبر نظری گلشناستادیارفیزیکدانشکده علوم پايه
  
ایرج رسولیاستادزیست شناسیدانشکده علوم پايه
  
بهروز رئيسياستادیارریاضیات و کاربردهادانشکده علوم پايه
  
بهزاد نجفياستادیارریاضیات و کاربردهادانشکده علوم پايه
  
بهنام زرپاکاستادیارریاضیات و کاربردهادانشکده علوم پايه
  
جهانگیر پیام آرااستادیارفیزیکدانشکده علوم پايه
  
حسام الدين شريفياستادیارریاضیات و کاربردهادانشکده علوم پايه
  
حمیدرضا انعامیمربیشیمیدانشکده علوم پايه
  
حمیدرضا نویدی قاضیانیاستادیارریاضیات و کاربردهادانشکده علوم پايه
  
رحیم علیزادهاستادیارریاضیات و کاربردهادانشکده علوم پايه
  
رضا پورصالحیدانشیارفیزیکدانشکده علوم پايه
  
زهرا بخشیاستادیارفیزیکدانشکده علوم پايه
  
سيد حجت اله مومني ماسولهاستادیارریاضیات و کاربردهادانشکده علوم پايه
  
سید حمید حاج سيد جوادياستادیارریاضیات و کاربردهادانشکده علوم پايه
  
شهریار بیژنیاستادیارعلوم کامپیوتردانشکده علوم پايه
  
طیبه رجبیاناستادیارزیست شناسیدانشکده علوم پايه
  
علی اعظم خسروی نهوجیاستادیارفیزیکدانشکده علوم پايه
  
فاطمه کشاورز کوهجردیاستادیارعلوم کامپیوتردانشکده علوم پايه
  
فرح کریمیاستادیارزیست شناسیدانشکده علوم پايه
  
مجید حسن پور عزتیاستادیارزیست شناسیدانشکده علوم پايه
  
محمد اکبري تتکابنياستادیارریاضیات و کاربردهادانشکده علوم پايه
  
محمد صفی رحمانی فراستادیارزیست شناسیدانشکده علوم پايه
  
محمد علی نصرآزادانیاستادیارریاضیات و کاربردهادانشکده علوم پايه
  
محمدرضا سعیدیاستادیارفیزیکدانشکده علوم پايه
  
مسعود تقی زادهاستادیارزیست شناسیدانشکده علوم پايه
  
منیژه کرمیدانشیارزیست شناسیدانشکده علوم پايه
  
میرلطیف موسوی گرگریاستادزیست شناسیدانشکده علوم پايه
  
ندا ابراهیمیاناستادیارفیزیکدانشکده علوم پايه
  
نفیسه آل محمداستادیارآماردانشکده علوم پايه
  
هاجر قهرمانی گلاستادیارریاضی محضدانشکده علوم پايه
فشرده سازی دانشکده : دانشکده علوم کشاورزي  ‎(12)
  
آیت ا... رضاییاستادیارباغبانیدانشکده علوم کشاورزي
  
حبیب عباسی پور شوشتريدانشیارگیاه پزشکیدانشکده علوم کشاورزي
  
حسن حبیبیاستادیارزراعتدانشکده علوم کشاورزي
  
حسین امیرشکاریاستادیارزراعتدانشکده علوم کشاورزي
  
حسین ترابیاستادیارخاکشناسیدانشکده علوم کشاورزي
  
حشمت امیدیاستادیارزراعتدانشکده علوم کشاورزي
  
شاهپور خانقلیمربیباغبانیدانشکده علوم کشاورزي
  
عبدالامیر بستانیاستادیارخاکشناسیدانشکده علوم کشاورزي
  
علیرضا رضازادهمربیگیاه پزشکیدانشکده علوم کشاورزي
  
مجید امینی دهقیدانشیارزراعتدانشکده علوم کشاورزي
  
محسن رودپیمااستادیارخاکشناسیدانشکده علوم کشاورزي
  
محمدحسین فتوکیاندانشیارزراعتدانشکده علوم کشاورزي
فشرده سازی دانشکده : دانشکده فني و مهندسي ‎(46)
  
احسان موسوي خانقاهاستادیارمهندسی کامپیوتردانشکده فني و مهندسي
  
اميرحسين اميرياستادیارمهندسي صنايعدانشکده فني و مهندسي
  
امیرحسین فروزاناستادیارمهندسی پزشکیدانشکده فني و مهندسي
  
امین اله مه ابادیاستادیارمهندسی کامپیوتردانشکده فني و مهندسي
  
ايمان زمانياستادیارمهندسي برق – کنترلدانشکده فني و مهندسي
  
اکبر رنجبراستادیارمهندسی برق - الکترونیکدانشکده فني و مهندسي
  
بابك سيفاستادیارمهندسي برق – مخابراتدانشکده فني و مهندسي
  
پوريا معقولياستادیارمهندسي برق – کنترلدانشکده فني و مهندسي
  
جلال نظرزادهاستادیارمهندسي برق – قدرتدانشکده فني و مهندسي
  
حامد ساجدیاستادیارمهندسی برق - الکترونیکدانشکده فني و مهندسي
  
حميدرضا بخشيدانشیارمهندسي برق – مخابراتدانشکده فني و مهندسي
  
حمید مسلمیاستادیارمهندسی عمراندانشکده فني و مهندسي
  
حمیدرضا حسنیاستادمهندسي برق – مخابراتدانشکده فني و مهندسي
  
حنان لهراسبیاستادیارمهندسي برق – مخابراتدانشکده فني و مهندسي
  
راشد صحرائیاناستادیارمهندسي صنايعدانشکده فني و مهندسي
  
رسول مهدوی فراستادیارمهندسی پزشکیدانشکده فني و مهندسي
  
زکريا واعظياستادیارمهندسی عمراندانشکده فني و مهندسي
  
سروش اخلاقیاستادیارمهندسي برق – مخابراتدانشکده فني و مهندسي
  
سعید سیدطباییاستادیارمهندسي برق – کنترلدانشکده فني و مهندسي
  
سیدمحمد صادق زادهاستادیارمهندسي برق – قدرتدانشکده فني و مهندسي
  
عارف درودیاستادیارمهندسي برق – قدرتدانشکده فني و مهندسي
  
عليرضا ملاح زادهاستادیارمهندسي برق – مخابراتدانشکده فني و مهندسي
  
علی درخشانیاستادیارمهندسی عمراندانشکده فني و مهندسي
  
علی مطیع نصرآبادیدانشیارمهندسی پزشکیدانشکده فني و مهندسي
  
علیرضا بهراداستادیارمهندسی برق - الکترونیکدانشکده فني و مهندسي
  
علیرضا حبیبیدانشیارمهندسی عمراندانشکده فني و مهندسي
  
غلامرضا داداش زادهاستادیارمهندسي برق – مخابراتدانشکده فني و مهندسي
  
محسن جلالیاستادیارمهندسی برق - الکترونیکدانشکده فني و مهندسي
  
محمد باقر غزنویاستادیارمهندسی برق - الکترونیکدانشکده فني و مهندسي
  
محمد پویاندانشیارمهندسی پزشکیدانشکده فني و مهندسي
  
محمد منثورياستادیارمهندسي برق – کنترلدانشکده فني و مهندسي
  
محمد میکائیلیاستادیارمهندسی پزشکیدانشکده فني و مهندسي
  
محمدحسن کرمیاستادیارمهندسی عمراندانشکده فني و مهندسي
  
محمدحسین کاظمیاستادیارمهندسي برق – کنترلدانشکده فني و مهندسي
  
محمدرضا بسمیاستادیارمهندسي برق – قدرتدانشکده فني و مهندسي
  
محمدعلی دوستاریاستادیارمهندسی کامپیوتردانشکده فني و مهندسي
  
محمود فردوسی زادهاستادیارمهندسي برق – مخابراتدانشکده فني و مهندسي
  
مریم حسن زادهاستادیارمهندسی کامپیوتردانشکده فني و مهندسي
  
منصور ولیاستادیارمهندسی پزشکیدانشکده فني و مهندسي
  
مهدي اخبارياستادیارمهندسي برق – قدرتدانشکده فني و مهندسي
  
مهدی بشیریدانشیارمهندسي صنايعدانشکده فني و مهندسي
  
مهرداد رستمیدانشیارمهندسي برق – قدرتدانشکده فني و مهندسي
  
نادر اكرامي نسباستادیارمهندسی عمراندانشکده فني و مهندسي
  
ناصر محمدزادهاستادیارمهندسی کامپیوتردانشکده فني و مهندسي
  
وحید حقیقت دوستمربیمهندسی کامپیوتردانشکده فني و مهندسي
  
کامیار ثقفیدانشیارمهندسی برق - الکترونیکدانشکده فني و مهندسي
فشرده سازی دانشکده : دانشکده هنر ‎(15)
  
احمد نادعلیاناستادیارپژوهش هنردانشکده هنر
  
پرویز اقبالیاستادیارتصویرسازیدانشکده هنر
  
پرویز حاصلیمربیکتابت و نگارگریدانشکده هنر
  
حبیب ا... صادقیاستادیارنقاشیدانشکده هنر
  
حبیب الله آیت الهیدانشیارپژوهش هنردانشکده هنر
  
خشایار قاضی زادهاستادیارکتابت و نگارگریدانشکده هنر
  
سید نظام الدین امامی فراستادیارگرافیکدانشکده هنر
  
عبدالرضا چارئیمربیگرافیکدانشکده هنر
  
علی اصغر شیرازیاستادیارپژوهش هنردانشکده هنر
  
محسن مراثیاستادیارپژوهش هنردانشکده هنر
  
محمد علی رجبیمربیکتابت و نگارگریدانشکده هنر
  
مرتضی اسدیمربیتصویرسازیدانشکده هنر
  
مرتضی افشاریاستادیارنقاشیدانشکده هنر
  
مهدی پوررضائیاناستادیارپژوهش هنردانشکده هنر
  
کاظم چلیپااستادیارنقاشیدانشکده هنر