پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

​​ 

 

                                                                        DSC080133.JPG

  

دکتر محمدحسین  فتوکیان

 

                                                                                                            سخن رئیس دانشکده                    

                                                                                          


آشنایی بیشتر با رییس دانشکده​

پست الکترونیکی :fotokian@shahed.ac.ir

تلفن تماس : 51212300