پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​نام  نام​​ خانوادگی​ ​سمت​​​​ شماره تلفن​ پست الکترونیکی​​ ​​​
​​دکتر    ایمان   روح اللهی​ ​مدیر گروه  علوم باغبانی ​51212332 i.rohollahi@shahed.ac.ir​​ 5.jpg
​دکتر   علاءالدین  کردنائیج​ ​مدیر گره   زراعت ​51212328 ​kordenaeej@shahed.ac.ir alaeddin_PIC.jpg
دکتر  جابر کریمی         ​ ​مدیر گروه  گیاهپزشکی ​51212349 karimi_jaber@yahoo.com 17.jpg
دکتر  عبدالامیر   بستانی​ ​مدیر گروه خاکشناسی ​51212313 bostani@shahed.ac.ir   ​ 12.jpg