پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​​​​​​​​​​
نام        خانوادگی                       ​ سمت​ شماره تلفن​​     پست الکترونیکی​​                        ​​​
​شاهپور   خانقلی  

مدیر    گروه  باغبانی 

51212321 khangholi@shahed.ac.ir 
 
44.jpg
​علاءالدین  کردنائیج ​مدیر گروه زراعت 51212325 ​kordenaeej@shahed.ac.ir
 alaeddin_PIC.jpg
جابر    کریمی ​مدیر گروه گیاهپزشکی 51212318 karimi_jaber@yahoo.com 17.jpg
​عبدالامیر   بستانی ​مدیر گروه خاکشناسی 51212322 ​ bostani@shahed.ac.ir    ​​
12.jpg