پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​​
نام  نام        خانوادگی                       ​ سمت​ شماره تلفن​​ پست الکترونیکی​                        ​​​

یاور        

​ شرفی

مدیر    گروه  باغبانی 

51212314  y.sharafi@shahed.ac.ir
 
 sharafi.JPG
مجید امینی دهقی ​مدیر گروه زراعت 51212312 amini@​​shahed.ac.ir
 amini5.jpg
علیرضا عسکریان زاده ​مدیر گروه گیاهپزشکی 51212311 Alireza.139315.jpg
​​​عبدالامیر
​بستانی ​مدیر گروه خاکشناسی 51212313 ​ Bostani_am@yahoo.com    
120.jpg