پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​​​
نام        خانوادگی                       ​ سمت​ شماره تلفن​​ پست الکترونیکی​                        ​​​
​اورنگ    خادمی   

مدیر    گروه  باغبانی 

51212324  o.khademi@shahed.ac.ir
 
 18.jpg

​مجید  امینی دهقی ​مدیر گروه زراعت 51212312 amini@​​shahed.ac.ir
 amini5.jpg
آیت ا...  سعیدی زاده ​مدیر گروه گیاهپزشکی 51212331 ayatsaeed314@gmail.com 15.jpg
​داود  نامدار خجسته ​مدیر گروه خاکشناسی 51212313 ​ davoodnamdar@gmail.com    ​​
davood1.jpg