پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​نام  نام​​ خانوا​دگی​ ​سمت​​​​ شماره تلفن​ پست الکترونیکی​​ ​​​
​​دکتر ایمان روح اللهی​ ​مدیر گروه علوم باغبانی ​51212332 i.rohollahi@shahed.ac.ir​​ 5.jpg
​دکتر امیرمحمد ناجی​ ​مدیر گره زراعت ​51212328 Naji@s​hahed.ac.ir Dr. Naji.jpg
دکتر سید عبدالله هاشمی ​مدیر گروه گیاهپزشکی ​51212349 Hashemi@shahed.ac.ir Dr. Hashemi.jpg
دکتر داود نامد​ار خجسته​ ​مدیر گروه خاکشناسی ​51212313 d.namdarkhojasteh@shahed.ac.ir  ​ ​​​