پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​

 

rezazadeh.jpg


      دکتر علیرضا   رضا زاده        معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی     Rezazadeh@shahed.ac.ir ​

abbasi.jpg

 دکتر حبیب  عباسی پور     معاون پژوهش و فن آوری         Abasipour​@Shahed.ac.ir
 

 

 احترام  السادات   طباطبایی         معاون پشتیبانی و منابع  انسانی                       e.tabatabaei@yahoo.com