پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

 

bostani.jpg


      دکتر   عبدالامیر         بستانی        معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی     Bostani@shahed.ac.ir

 
rezazadeh.jpg


دکتر علیرضا   رضا زاده     معاون پژوهش و فن آوری       rezazadeh@shahed.ac.ir 
 

 

 احترام  السادات   طباطبایی         معاون پشتیبانی و منابع  انسانی                       e.tabatabaei@yahoo.com