پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​​​
رد یف نام       ​ نام خانوادگی سمت ​شماره    تلفن پست الکترونیکی​
  1​ نظرعلی      ​     جعفر پور​ کارشناس مسئول رایانه 51212345​ jafarpour@shahed.ac.ir jafarpour1[1].jpg

2​ محمد ​ احمد ر اجی                        ​مسئول امور اداری 51212306 mraji55@yahoo.com raje[1].jpg

3 امیر وفاییان ​کارشناس دفتر پژوهش و فناوری 51212305 agri.research@shahed.ac.ir 5552.jpg
4 مجید​ مشاکریمی​ ​کارشناس مسئول آموزش 51212342 karimi46@yahoo.com​​ mashakaremi.JPG
5 فاطمه​ بینا​     ​کارشناس آزمایشگاه 51212338              bina_ate@yahoo.com Bina[1].jpg
6 عقیل​ مددی​       کارشناس  مزرعه                         51214033               Aghimadadi@yahoo.com   ​ maddi[1].jpg
7 فهیمه​ نیاستی​ کارشناس آزمایشگاه​ 51212341                             Fniasti95@gmil.com    ​ neyasti.JPG
8 حسن پوراحمدی کارشناس مسئول امور دانشجویی 51212343 Poorahmad.hnag@yahoo.com pourahmadi.JPG
9 محمد رمضانپور متصدی اموردفتری 51212306
Mohammad.r182@yahoo.com
ramzanpour.JPG
10 منیژه​ زروج​ کارشناس آموزش​ 51212342                            mzaruj@yahoo.com
zaroj.JPG 
11 کیوان​ آگاهی​ کارشناس آزمایشگاه​ 51212337                                   keivan_a@hotmai.com
aghahi.JPG 
12 خدیجه​ نعمتی​ ​مسئول کتابخانه 51212346

                                 Kh.nemati@shahed.ac.ir

 ​

 
nemati.jpg
13 فهیمه​ رستگار​ کارشناس ازمایشگاه​ ​51212336                                   f.rastegar14@yahoo.com rastgar.JPG
14 شمسی صمدی ماشین نویس 51212309
 Shmsi.samadi@gmil.com
shamadi.JPG
15 علی​ فرجی​ کارشناس آزمایشگاه​ 51212335                          Zfaraji2008@yahoo.com faraje.JPG

16 فتانه​ فلاح دوست​ کارشناس آزمایشگاه​ 51212334                          fataneh_fd2008@yahoo.com  ​ fallahdoost.JPG

17 محمدی​ ​کارشناس  مزرعه 51214033​                               armanmohamadi@yahoo.com​​ mohammadi.JPG
18 علی​ لچینانی​ ​کارشناس باغبانی 51214032​                                 ali_ lachinani@yahoo.com
lachnani.JPG

19 پیمات ​ واخده​ حسابدار​ 5121 ​ vakhede1.jpg