پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 
 
 vakhede1.jpg
پیمان  واخده
 
حسابدار
همکاری در تهیه اسناد مالی
برسی فاکتور های جاری و فرهنگی دانشکده واسناد هزینه مربوط به آنها
نگهداری تنخواه جاری و فرهنگی دانشکده جهت پرداخت به موقع هزینه ها
تهیه و تنظیم فهرست پرداخت و نگهداری حسابها
همکاری برای کنترل مغایرت های بانکی و رفع اشکالات احتمالی آن
نگهداری حساب های شهریه دانشجویان شبانه
بررسی قرادادهای حق التدریس اساتید و ارسال آن به امور مالی
بررسی اسناد و هزینه های مربوط به بودجه خرید کتاب