پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​                                                                                                                       اسامی بر اساس سال بازنشستگی
رد​یف نام و نام خانوادگی​ سمت سال بازنشستگی  
​1 دکتر حسین  امیرشکاری​ هیات علمی​ گروه زراعت ​1397 21.jpg
​2     محمدقاسم  امین دوستی مسئول دفتر ریاست دانشکده​ ​1397 amindosti2.jpg
3 مصطفی   آقایی زاده  تکنیسین آزمایشگاه  ​1399 aghaezadh[1].jpg
4​ دکتر حسن   حبیبی​ هیات علمی گروه زراعت​ ​1399 91.jpg
5​ مرحوم عبدالرضا   غلام احمدی​ مسئول تدارکات و کارپردازی​ ​1399 22.jpg
6 حمیدرضا   حسن مشایی​ مسئول امور عمومی​ ​1399 mashai[1].jpg
7​ مهندس  ذکرا...  یونسی​ کارشناس آزمایشگاه ​ ​1399 younesi.JPG
​8 مهندس نظرعلی  جعفرپور​ کارشناس مسئول رایانه​ 1400​ Jafarpour.jpg
9 مهندس ​مجید  مشاکریمی​ کارشناس مسئول آموزش​ 1400​ Mashakarimi.jpg