پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​​​
 
اعضاء هیات علمی​ ​ ​  
نام و نام خانوادگی​ رشته - گرایش​ مرتبه علمی​
شماره تلفن
پست الکترونیک ​​
حبیب عباسی پور​​ ​حشره شناسی - اکولوژی حشرات استاد
 51212322
habbasipour@yahoo.com 121.jpg
علیرضا   عسکریان زاده ​حشره شناسی -مقاومت گیاهان به آفات دانشیار ​51212311​ askarianzadeh@shahed.ac.ir 115.jpg
جابر   کریمی
​بیو تکنولوژی  کشاورزی-کنترل آفات استادیار​​ 51212318​​ karimi_jaber@yahoo.com 123.jpg
آیت ا..​. سعیدی زاده ​بیماری شناسی -گیاهی-نماتد شناسی دانشیار ​51212331​ ayatsaeed314@gmail.com saeedizadeh.jpg
.سید   عبدالله هاشمی  
​گیاهپزشکی- قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی ​استادیار ​51212323 ​hashemiabdollah@yahoo.com
Hashemi11.jpg
علی​​​​رضا رضا زاده ​بیوشیمی استادیار​​ ​51212303 rezazadeh@shahed.ac.ir​  ​
125.jpg 
A.Rezazadeh  ​Eng-CV​

           کارشناسان​ ​  
نام و نام خانوادگی​ رشته - گرایش​ مدرک تحصیلی
شماره تلفن
پست الکترونیک ​​
 ​​فهیمه    نیاستی ​فوق لیسانس ​51212341 105.jpg
 فهیمه    رستگار فوق لیسانس ​51212336 rastgar.JPG
  ​​

 

 

کارشناسان گروه

دانشجویان

آ