پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال دانشکده کشاورزی

:

کارشناسی ارشد و دکتری

​​آخرین اطلاعیه ها

​​​​​​برنامه+هفتگي+حذف+952.pdfبرنامه هفتگي 952.pdf   (درج 7/12/95)

برنامه+امتحانی+حذف952.pdfبرنامه امتحانی 952.pdf    (درج 7/12/95)

1اطلاعيه+حذف+واضافه+952.pdf اطلاعيه حذف واضافه+952.pdf     (درج 7/12/95)

لیست+دروس+حذف952.pdfلیست دروس حذف952.pdf     (درج 7/12/95)​

********************************************


لیست+دروس+952.pdfلیست دروس 952.pdf


​​

********************************************

کارشناسی  ارشد​


فرمها

- فرم درخواست استاد راهنما.docx- فرم درخواست استاد راهنما.docx

فرم+استاد+مشاور.docxفرم استاد مشاور.docx

فرم+درخواست+مهلت+ارائه+مقاله+از+پایان+نامه.pdfفرم درخواست مهلت ارائه مقاله از پایان  نامه.pdf

فرم+درخواست+مجوز+استاد+راهنمای+دوم.pdfفرم درخواست مجوز استاد راهنمای دوم.pdf

فرم+درخواست+خوابگاه1.pdfفرم درخواست خوابگاه .pdf

اظهارنامه+پایان+نامه.docxاظهارنامه+پایان+نامه.docx

اطلاعیه ارائه سمینار.docاطلاعیه ارائه سمینار.doc

اطلاعیه دفاع از پایان نامه.docاطلاعیه دفاع از پایان نامه.doc

برنامه ترمی دروس .docxبرنامه ترمی دروس .docx

فرم استفاده از امكانات آ زمايشگاه.docفرم استفاده از امكانات آ زمايشگاه.doc

فرم استفاده از امكانات آ زمايشگاه.pdfفرم استفاده از امكانات آ زمايشگاه.pdf

فرم انتخاب موضوع سمینار کارشناسی ارشد.docxفرم انتخاب موضوع سمینار کارشناسی ارشد.docx

فرم انتخاب موضوع سمینار کارشناسی ارشد.pdfفرم انتخاب موضوع سمینار کارشناسی ارشد.pdf

فرم تبصره 3 ماده 7 شیوه نامه دفاع و ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد در خصوص بهره¬گیری از سقف1.5.docفرم ارزشیابی مقاله.doc

فرم تقاضاي مهماني تکدرس.pdfفرم تقاضاي مهماني تکدرس.pdf

فرم درخواست تمديد دوره كارشناسي ارشد.docxفرم درخواست تمديد دوره كارشناسي ارشد.docx

فرم درخواست تمديد دوره كارشناسي ارشد.pdfفرم درخواست تمديد دوره كارشناسي ارشد.pdf

فرم مجوز دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد1.docxفرم مجوز دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد1.docx

فرم مجوز دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد.pdfفرم مجوز دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد.pdf

فرم مجوز صحافی پایان نامه.docxفرم مجوز صحافی پایان نامه.docx

فرمت طرح تحقيق(پروپزال) پايان نامه كارشناسي ارشد.docxفرمت طرح تحقيق(پروپزال) پايان نامه كارشناسي ارشد.docx

فرم+برگ+خروج+اموال+از+آزمایشگاه.docفرم برگ خروج اموال از آزمایشگاه.doc(اصلاح شده)

فرم++مواد+مصرفی+آزمایشگاه.docفرم  مواد مصرفی آزمایشگاه.doc(اصلاح شده)

فرم+استفاده+از++گلخانه+پژوهشی+و+مزارع.pdfفرم استفاده از  گلخانه پژوهشی و مزارع.pdf(اصلاح شده)

فرم+استفاده+ا+آزمايشگاه.docفرم استفاده از آزمايشگاه.doc(اصلاح شده)

 آئین نامه​

شیوه+نامه+ارشد.pdfشیوه نامه ی اجرایی کارشناسی ارشد.pdf

آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته.pdfآیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته.pdf

دستور العمل نحوه تنظیم  و نگارش .pdfدستور العمل نحوه تنظیم و نگارش .pdf

شیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد.pdfشیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد.pdf

فصل بندی.pdfفصل بندی.pdf

سرفصل دروس رشته ها و گرايش هاي كارشناسي ارشد

سرفصل دروس كارشناسي ارشد رشته اصلاح نباتات.pdfسرفصل دروس كارشناسي ارشد رشته اصلاح نباتات.pdf

سرفصل دروس كارشناسي ارشد رشته بيوتكنولوژي كشاورزي.pdfسرفصل دروس كارشناسي ارشد رشته بيوتكنولوژي كشاورزي.pdf

سرفصل دروس كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي كشاورزي.pdfسرفصل دروس كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي كشاورزي.pdf

سرفصل دروس كارشناسي ارشد رشته زراعت .pdfسرفصل دروس كارشناسي ارشد رشته زراعت .pdf

سرفصل دروس كارشناسي ارشد رشته علوم و تكنولوژي بذر .pdfسرفصل دروس كارشناسي ارشد رشته علوم و تكنولوژي بذر .pdf

سرفصل دروس كارشناسي ارشد گرايش هاي رشته علوم باغباني.pdfسرفصل دروس كارشناسي ارشد گرايش هاي رشته علوم باغباني.pdf

سرفصل دروس كارشناسي ارشد گرايش هاي رشته علوم خاك.pdfسرفصل دروس كارشناسي ارشد گرايش هاي رشته علوم خاك.pdf

خطوط بسم الله

001.jpg001.jpg

002.jpg002.jpg

003.jpg003.jpg

004.jpg004.jpg

005.jpg005.jpg

راهنمای   پایان نامه و پروپزال

     مراحل تهيه و تصويب طرح تحقيق(پرو پوزال) پايان نامه كارشناسي .doc مراحل تهيه و تصويب طرح تحقيق(پرو پوزال) پايان نامه كارشناسي .doc      

    


الکترونیکی کردن پایان نامه

theses writing principles.pdftheses writing principles.pdf
upload theses in library portal.pdfupload theses in library portal.pdf
تذکر مهم.docxتذکر مهم.docx
نکات مهم در خصوص فاکتور ها و اسناد هزینه .docxنکات مهم در خصوص فاکتور ها و اسناد هزینه .docx

تشویق مقاله

  forme-tashvigh.docforme-tashvigh.doc 

 tashvigh daneshjouee.PDFtashvigh daneshjouee.PDF  

منشور اخلاق پژوهش


bakhshname.jpgbakhshname.jpg

manshor_Akhlag_03.tifmanshor_Akhlag_03.tif

MANSHUR AKHLAGHY.pdfMANSHUR AKHLAGHY.pdf

***************************************************** 

دکتری

فرم+درخواست+برگزاری+آزمون+جامع.pdfفرم درخواست برگزاری آزمون جامع.pdf

اعلام+آمادگی+جهت+دفاع+از+پروپزال+فرم1.docxاعلام آمادگی جهت دفاع از پروپزال فرم1.docx

گام+بندی.docxگام بندی.docx

  مراحل آزمون جامع دکتری.docxمراحل آزمون جامع دکتری.docx  ​-

اطلاعیه+امتحان+جامع.docxاطلاعیه  امتحان جامع.docx-

تعیین+استاد+راهنما.docxتعیین+استاد+راهنما.docx

تعیین+موضوع+رساله.+docx.docxتعیین+موضوع+رساله.+docx.docx

طرح+در+حوزه+پژوهشی.docxطرح+در+حوزه+پژوهشی.docx