پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

 jafarpour1.jpg
نظرعلی  جعفرپور

 

کارشناس مسئول رایانه

- مدیریت و نگهداری سیستمهای  رایانه ای

-مدیریت و نگهداری شبکه های کابلی و wireless

-آماده نگه داشتن سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری موجود در دانشکده

- نظارت بر نحوه استفاده از سخت افزارها و نرم  افزارهای  موجود دانشکده

- همکاری با اساتید و دانشجویان در جهت استفاده مطلوب از سیستمها

- پیگیری امور مربوط به تعمیر و به روز نگهداشتن سیستمها

-پیش بینی و بر آورد های  سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز دانشکده