پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

 

mashai.jpg

حمیدرضا حسن مشایی

 

 

مسئول امور عمومی
نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران خدماتی و نیروی های تحت امر آنها و حصول اطمینان از اجرای دقیق قرارداد های مربوط
نظارت بر حسن اداره  کارهای تاسیساتی مختلف دانشکده ، گلخانه ها ، آزمایشگاه ها و مزرعه آموزشی و پژوهشی
همکاری با دانشکده در کلیه همایش ها و مراسم ها و سمینارهای علمی و فرهنگی