پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال دانشکده کشاورزی

:

جدول برگزاری دفاع از پایان نامه- سمینار

​​

​​​​ردیف​​ ​​​گروه​ عنوان پایان نامه/سمینار​ مقطع تحصیلی​ ارائه دهنده​ استاد راهنما​ تاریخ و ساعت ارائه​
​1