پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانهlachnani.JPG
      مهندس لچینانی

  مسئول تدارکات و کارپردازی

خريد اجناس و كتب
 پیگیری سرويس دهي و تعمير تجهيزات اداري و آزمايشگاهي
تعامل با حسابداري و امور مالي دانشگاه
پيگيري اسناد پژوهانه اساتيد و دانشجويان
تعامل با جمعداري و مالي دانشگاه
همکاری با دانشکده در کلیه همایش ها و سمینارها و مراسم علمی و فرهنگی