پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

​​​​  

 pour ahmadi.JPG​​

حسن  پور احمدی

کارشناس امور فرهنگی

 شرح وظایف:

برنامه ریزی یکساله فرهنگی و پیشنهاد به شورای فرهنگی دانشکده
دبیر شورای فرهنگی دانشکده و پیگیری امور مربوط به آن
هماهنگی امور فرهنگی دانشکده با معاونت فرهنگی دانشگاه
تشکیل کمیته مطالعات فرهنگی دانشکده
تهیه و توزیع ویژه نامه و ماهنامه در سطح دانشکده
توسعه وغنا بخشیدن کتابخانه فرهنگی دانشکده
برگزاری کارگاه های فرهنگی
برآورد هزینه سالیانه فرهنگی دانشکده و گزارش به معاونت فرهنگی دانشگاه
پیگیری و نظارت بر فعالیت های فرهنگی تشکل های زیرمجموعه فرهنگی

فرم های فرهنگی