پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​​​​​​​​​​​​​
pour ahmadi.JPG 
         حسن پور احمدی
 
           کارشناس مسئول امور دانشجویی

وام های دانشجوئی:
ثبت نام از دانشجویان متقاضی وام های دانشجوئیدر آغاز هر ترم تحصیلی شامل وام تحصیلی ،وام شهریه شبانه ،وام ضروری ،وام ودیعه مسکن ،وام دانشجویان ممتاز و غیرو..
وام تحصیلی
دانشجویان دوره روزانه می توانند در هر ترم تحصیلی صبق ضوابط از این وام استفاده نمایند
وام شهریه : 
دانشجویان دوره شبانه (نوبت دوم ) می توانند در هر ترم تحصیلی از مزایای این وام طبق ضوابط بهره مند شوند
وام ضروری
دانشجمیان دوره روزانه میتوانند در هر سال تحصیلی در صورت ضرورت از مزایای این وام استفاده نمایند . وام ضروری شامل هزینه های درمانی ، خرید عینک طبی ، خرید لوازم کمک آموزشی ، پایان نامه و غیرومیباشد.
وام ودیعه مسکن :
 به دانشجویان متاهل روزانه که از خوابگاه دانشجوئی استفاده نکنند ودر مسکن استیجاری بسر ببرند در صورت احراز شرایط و ارائه مدارک معتبر فقط یک بار در طول سنوات تحصیلی تعلق می گیرد.
وام دانشجویان ممتاز : 
به دانشجویانیکه در سه ترم متوالی از معدل ممتازبرخوردار باشند طبق ضوابط وآئین نامه های مربوطه تعلق می گیرد و مبلغ آن سه برابروام های تحصیلی و ضروری در زمان درخواست می باشد .
باز پرداخت وامها :
  دانشجو در زمان فارغ التحصیلی و انجام تسویه حساب با دانشگاه موظف به باز پرداخت ده درصد از کل وام های ماخوذه در طول مقطع تحصیلی خود به حساب صندوق رفاه دانشجویان بوده ومابقی در صورت درخواست بصورت اقساط (صدور دفترچه اقساط)از وی اخذ می گردد. لازم به ذکر است که بازپرداخت وام ودیعه مسکن بصورت یکجا در زمان فارغ التحصیلی از سوی دانشجو میباشد.
    کاردانشجوئی :
     به تعدادی از دانشجویان متقاضی و واجد شرایط از ترم دوم به بعد در صورت عدم استفاده ازبورسیه تحصیلی و در ازای کار در واحدهای مورد نیاز دانشکده طبق ضوابط مربوطه تعلق می گیرد و مبلغ ان براساس تعداد واحدهای گذرانده و تعرفه وزارت علوم تعیین میگردد. 
    تشکلات دانشجوئی :
انجمن علمی و پژوهشی :
  اعضای آن در هر سال تحصیلی بابرگزاری انتخابات دانشجوئی طبق ضوابط و آئین نامه های مربوطه انتخاب شده و در حیطه امور علمی و پژوهشی دانشجویان دانشکده فعالیت می نمایند.
   شورای صنفی : 
اعضای آن در هر سال تحصیلی با برگزاری انتخابات دانشجوئی  برگزیده شده و در حیطه پیگیری امور آموزشی ، رفاهی ودانشجوئی دانشجویان طبق مقررات و ضوابط مربوطه فعالیت می نمایند و از حقوق کار دانشجوئی نیز برخوردار هستند.
 امکانات رفاهی دانشجویان :
  توزیع سهمیه کاغذ 4A و بن تکثیر درهر ترم تحصیلی بصورت رایگان به دانشجویان
 
فرم ها واطلاعیه های دانشجویی  
scan0022.pdfscan0022.pdf فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی  

 اطلاعیه ها و فرمهای ویژه دکتری
 
- طبق استعلام از رفاه دانشگاه دانشجویانیکه این ترم در مرخصی تحصیلی ولو بدون احتساب سنوات بسر میبرند از دریافت هرگونه وامی محرومند لذا درصورت مرخصی تقاضای وام نکنند(1399/07/18)
-شیوه نامه دریافت وام  دکتری(تاریخ درج 17/3/96)