پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

raje.JPG

محمد احمد راجی

 

 مسئول امور اداری
تشکیل پرونده پرسنلی کارکنان و اعضاء هیات علمی
نظارت بر محاسبه و تهیه گزارش کارکرد کارکنان واعضاء هیات علمی
تهیه پیش نویس مکاتبات اداری و ثبت ، شماره گذاری نامه های ارسالی از دانشکده
رابط  اداره رفاه و پیگیری امور رفاهی کارکنان و اعضاء هیات علمی
پیگیری نامه های ارسالی 

 

ثبت و ارسال برگه های مرخصی کارکنان
Ramzanpor.JPG
محمد رمضان پور
متصدی امور دفتری

 

دریافت و تفکیک و ثبت نامه هاو بسته های اداری  وارده و توزیع جهت ارسال به واحد های ذیربط
ثبت نامه هاي ارجاعي به واحدها از طرف رياست و معاونین دانشکده
كپي كليه نامه هاي اداري از سوي دفتر رياست و اعضاي محترم هيات علمي
بايگاني كليه نامه هاي اداري
همكاري در امور خوشنويسي با واحد فرهنگي دانشكده در موارد هاي خاص
همكاي با تشكلهاي دانشجويي در امور طراحي و خوشنويسي