پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
ردیف
نام ونام خانوادگی
پست سازمانی
تلفن
پست الکترونیکی
1
احترام السادات طباطبایی
معاون پشتیبانی و منابع انسانی
51212302
e.tabatabaei@yahoo.com 
2
محمد احمد راجی
مسئول امور اداری
51212306
Mraji55@yahoo.com
raje.JPG 
 
3
محمد رمضانپور
متصدی اموردفتری
51212306
Mohammad.r182@yahoo.com
Ramzanpor.JPG 
 
4
شمسی صمدی
ماشین نویس
51212309
Shmsi.samadi@gmil.com
صمدی.JPG 
 
5
حسن پوراحمدی
کارشناس مسئول امور دانشجویی
51212343
Poorahmad.hnag@yahoo.com
pour ahmadi.JPG 
 
6
عبدالرضا غلام احمدی
مسئول تدارکات وکارپردازی
51212308
Reza171963@yahoo.com
1.JPG 
 
7
حمید رضا حسن مشایی
مسئول امورعمومی
51212307
hh.mashaei@yahoo.com
mashai.jpg 
 
8
نظرعلی جعفر پور
کارشناس مسئول رایانه
51212345
Eng_jafarpoor@yahoo.com
jafarpour1.jpg