پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال دانشکده کشاورزی

:

تصاویر :پیش نماجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری تصاویر استفاده شده در صفحات این سایت استفاده می شود.
 • نام
    
  نوع محتویاتتصویر
  وضعیت تاییدیهتایید شده
  تاریخ ویرایش06/10/1442 12:27 ب.ظ
  ویرایش شده توسطبدون اطلاعات مربوط به حضورjafarpour
  بازشده جهت ویرایش برای
  پهنا660
  بلندی230
 • نام
    
  نوع محتویاتتصویر
  وضعیت تاییدیهتایید شده
  تاریخ ویرایش20/01/1443 08:17 ق.ظ
  ویرایش شده توسطبدون اطلاعات مربوط به حضورjafarpour
  بازشده جهت ویرایش برای
  پهنا619
  بلندی344
 • نام
    
  نوع محتویاتتصویر
  وضعیت تاییدیهتایید شده
  تاریخ ویرایش26/03/1442 10:47 ق.ظ
  ویرایش شده توسطبدون اطلاعات مربوط به حضورjafarpour
  بازشده جهت ویرایش برای
  پهنا750
  بلندی396