پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال دانشکده کشاورزی

:

News: برگزاری کارگاه مجازی نرم افزار SAS

عنوان

برگزاری کارگاه مجازی نرم افزار SAS

image (7).png

تاریخ انتشار

07/19/2021

تصویر خبر

پیوست: