پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال دانشکده کشاورزی

:

News: ایجاد گروه روبیکای کارشناسان و دانشجویان دانشکده

عنوان

ایجاد گروه روبیکای کارشناسان و دانشجویان دانشکده

با توجه به شرایط موجود و حضور حداقلی همکاران در دانشگاه، این گروه که اعضای آن کارشناسان مسئول دانشکده و دانشجویان هستند برای ارتباط دو سویه و طرح سوالات دانشجویان و ارایه پاسخ و راهنمایی توسط کارشناس مسئول مربوطه ایجاد شده است، لطفا عضو شوید

تاریخ انتشار

11/22/2020

تصویر خبر

پیوست: