پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال دانشکده کشاورزی

:

News: مرخصی تحصیلی و ارتباط آن با وام دانشجویی

عنوان

مرخصی تحصیلی و ارتباط آن با وام دانشجویی

طبق استعلام از رفاه دانشگاه دانشجویانیکه این ترم در مرخصی تحصیلی ولو بدون احتساب سنوات بسر میبرند از دریافت هرگونه وامی محرومند لذا درصورت مرخصی تقاضای وام نکنند.

تاریخ انتشار

10/11/2020

تصویر خبر

پیوست: