پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال دانشکده کشاورزی

:

گردش ها :جریان های تائید نشده منجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

استفاده از این لیست برای ارسال انبوه اطلاعات به اعضای تیم و درخواست مهرهای تأیید..
دسترسی ممنوع است. شما مجوز انجام این عملیات یا دسترسی به این منبع را ندارید.