پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

پژوهشکده علوم و فناوری های نوین

:

Head-and-Deputies

Institute of Science and New Technologies

اجرای سریع

رئیس پژوهشکده

دکتر مجمود فردوسی زاده نائینی

معاون پژوهش و فناوری

معاون پشتیبانی و منابع انسانی