پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

در نیم قرن اخیر، گسترش و توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی میان رشته ای دستاوردها و نتایج مناسب برای نظام آموزش عالی، دانشگاهها، صنعت و جامعه در کشور های توسعه یافته داشته است. علاقه مندی و تمایل دانشگاهها، دولت، صنایع، استادان، محققین و دانشجویان به طراحی و اجرای فعالیت ها و رشته های میان رشته ای یکی از مهمترین دستاورد های فعالیت میان رشته ای در نظام پژوهشی و آموزش کشور است. دانشگاه شاهد به عنوان یکی از دانشگاه های جامع کشور با بهره گیری ازاین فرصت اقدام به تاسیس پژوهشکده میان رشته ای با عنوان علوم و فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات با اهداف زیر نموده است:
  • - تنوع، جامعیت و پیچیدگی مسائل و امکان پاسخگویی از طریق فعالیت های میان رشته ای
  • - نوآوری فناورانه و کارآفرینی علمی
  • - جهش کیفی در فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی
  • - رویکرد سیستمی به فعالیت های علمی و تحقیقاتی
  • - مساله یابی و پوشش فضاهای خالی و بی صاحب بین علوم و رشته ها
  • - غنی سازی فعالیت های پژوهشی دانشگاه، استادان و دانشجویان