پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اجرای سریع

اسامی کارشناسان
تلفن تماس

​آقای مهندس سعید محمدزاده کاردر

021-51214030​

وظایف حوزه تخصصی مرکزداده

- مدیریت و نگهداری زیرساخت های شبکه دانشگاه
- راهبری سرویس های داخلی و تحت اینترنت دانشگاه
- نظارت بر عملکرد سرویس های موجود در شبكه
- نظارت و به روز رسانی سیستم های امنیتی دیتاسنتر​