پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اجرای سریع

وظایف و ماموریت ها

- تحلیل طراحی و پیاده سازی سیستم های رایانه ای دانشگاه
- پشتیبانی سیستم های کاربردی رایانه ای دانشگاه
- تحلیل طراحی و پیاده سازی شبکه های داخلی دانشگاه و نحوه اتصال آن به خارج
- مدیریت شبکه های رایانه ای دانشگاه
- مسئولیت هماهنگی در امور دیتای دانشگاه
- پشتیبانی سخت افزاری سیستم های رایانه ای دانشگاه
- مشاوره فنی در امر خرید تجهیزات رایانه ای و نرم افزارهای مختلف دانشگاه و امور نگهداری سرورهای وب سایت دانشگاه