پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اجرای سریع

اسامی کارشناسان
تلفن تماس

  محمد صادقي

  جعفر صادقی راد       ​​

51212121

​​51215046

وظایف تخصصی حوزه مخابرات

1-       راه اندازی ونگهداری خطوط تلفن و تنظیم دسترسی خطوط (دورشوال)با توجه به صلاحدید مدیریت واحد
2-       نظارت بر عملکرد و کارکرد صحیح سویچ 10هزار شماره sx2000 مایتل دانشگاه
3-       نگهداری کابلهای مسی،فیبر نوری،منحولهای دیتا و مخابرات، و تلفنهای همگانی
4-       مطالعه و بررسي راه اندازی جديدترين سرویسهای مورد نیاز روی سویچینگ دانشگاه
5-        گزارشگیری از ترافیک روزانه سوئیچ تلفن، گزارشاتی از عملکرد کانالها، درصد موفقیت در تسخیر ترانک های ورودی و خروجی، آلارمهای سوئیچ و ...
6-       تست روزانه ثبت و صحت شارژینگ سیستم بیلینگ
7-       تست روزانه عملکرد سیستم اپراتور خودکار
8-       تست روزانه کارکرد صندوق های صوتی
9-       پاسخگویی به تماس هایی که به اپراتوری وارد می شود
10-    ثبت خرابی های خطوط اعلام شده و برنامه ریزی جهت رفع سریع خرابی ها( دخلی 2121)
11-    ارایه راهنمایی های لازم در مورد استفاده از سرویسها و سیستم ها
12-    پیگیری راه اندازی،افزایش،کاهش، بستر خطوط اینترنت، اینترانت، دانشگاه و مراکز زیر مجموعه  

 

 
​​