پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

:

اخبار: پیشخوان اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات راه اندازی شد

عنوان

پیشخوان اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات راه اندازی شد

با همکاری حوزه نرم افزار و مرکز داده دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه پیشخوان این اداره

جهت مکانیزه کردن برخی امور این اداره راه اندازی شد که به شرح زیر می باشد :

1- تغییر کلمه عبور کاربران

2- پیگیری و ثبت درخواست ها (به زودی این امکان نیز راه اندازی خواهد شد)

و  . . .

آدرس پیشخوان :

http://service.shahed.ac.ir

تاریخ انتشار

05/10/2014

تصویر خبر

پیوست: