پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

اتصال به اینترنت از طریق Hotspot

​اطلاعیه اداره کل فن آوری اطلاعات و ارتباطات مبنی بر تغییر روش اتصال به اینترنت قابل دانلود میباشد.

Announcement188028.pdfAnnouncement188028.pdf


logo_Spooler9210.jpg


تاریخ انتشار

01/01/2014

تصویر خبر

پیوست: