پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
اعضای هیأت علمی گروه پزوهش هنر
 
نام و نام خانوادگی ​ ​رتبه علمی ​آدرس پست الکترونیکی عکس​
دکتر مهدی پوررضائیان​ استادیار​ purrezaian ATshahed.ac.ir Dr.pourrezaeian.JPG
دکتر محسن مراثی​ استادیار​ marasy AT shahed.ac.ir ​​
دکتر احمد نادعلیان​ استادیار​ ndailan AT shahed.ac.ir