پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 کتابخانه دانشکده هنر شاهد
 
اهداف:
 
کتابخانه‌های دانشگاهی به عنوان بخش جدايي‌ناپذير هر نظام آموزشی و پژوهشي، همواره در خدمت این نظام قرار دارد و به همين دليل،‌ هدف‌ها و وظيفه‌هايي كه براي آن تعيين مي‌شود، بايد با نيازهاي نظام آموزشی و پژوهشی سازمان مادر مطابقت داشته باشد. بر اين اساس، در استاندارد شماره یک از مجموعه استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران، كه توسّط کتابخانه و مرکز اسناد ملّی جمهوري اسلامي ایران تدوين شده است، در خصوص هدف‌ها و وظيفه‌هاي کتابخانه‌های دانشگاهی چنین آمده است:
 
هر کتابخانة دانشگاهی (اعمّ از مرکزی یا دانشکده‌ای) باید پيش از هر چیز، دارای هدف‌ها و وظيفه‌هاي معیّن و مدوّني در راستای هدف‌ها و وظيفه‌هاي سازمان آموزشی متبوع خود باشد.
 
 
به اين ترتيب، هدف‌هاي عمده و کلّی کتابخانة دانشکده هنر را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:
 
o پشتیبانی از هدف‌ها و برنامه‌هاي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه شاهد از طریق تأمین نیازهای اطّلاعاتی اساتید، دانشجویان, کارکنان و سایر کاربران.
o به‌کارگیری شیوه‌های نوین کتابداری و اطّلاع‌رسانی و فنّاوري‌های پیشرفتة اطّلاعاتی در جهت استفادة بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات، به منظور اشاعة سریع‌تر اطّلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضة فعّالانة خدمات.
o گردآوری مجموعه‌ای غنی از منابع اطّلاعاتی علمی– تخصّصی و مرجع در حوزه‌هاي فعّالیّت دانشگاه شاهد و ارتقاء سطح کمّی و کیفی آن در جهت پاسخ‌گویی هر چه بیشتر به نیازهاي مراجعان.

 

 وظایف:

با توجّه به هدف‌هاي ياد شده، وظیفه‌هاي عمده و کلّی کتابخانة مرکزی و مرکز اطّلاع‌رسانی دانشگاه شاهد و کتابخانه‌های وابسته به آن را مي‌توان به شرح زير برشمرد:
o گردآوری و سازماندهی مجموعه‌ای از کتاب‌ها، نشریّات ادواری، موادّ دیداری- شنیداری، لوح‌هاي فشرده، پایان‌نامه‌ها و سایر منابع مورد نیاز براي اجراي برنامه‌های آموزشی، طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های دانشجویان.
o گردآوری و سازماندهی مجموعه‌ای از منابع مرجع و کتاب‌شناختی عمومی و تخصّصی.
o سازماندهی مؤثّر مجموعه، به منظور افزایش میزان دسترسی به آن.
o فراهم آوردن امکانات و تسهیلات فیزیکی کافی و مناسب برای استفاده از منابع در داخل کتابخانه.
o فراهم آوردن امکانات امانت منابع به مراجعان، نسخه‌برداري و استفادة اعضاي هيأت علمي از منابع دیداری- شنیداری در کلاس‌های درس.
o رایانه‌ای کردن خدمات کتابخانه و استفاده از پايگاه‌‌های اطّلاعاتی موجود.