پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

                      Dr.pourrezaeian.JPG                                       chalipa.jpg
                           مدیر  گروه پژوهش هنر                                                                         مدیر گروه نقاشی 

                             دکتر مهدی پوررضائیان                                                                          دکتر  کاظم چلیپا

                  eghbali_jpg.jpg                                 ghaziade_jpg.jpg
                        مدیر گروه ارتباط تصویری و تصویرسازی                                                           مدیر گروه هنر اسلامی

                                          دکتر پرویز اقبالی                                                                        دکتر خشایار قاضی زاده