پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

                           ghaziade_jpg.jpg                                                        002.jpg
 
                                خشایار قاضی زاده                                                                 نورعلی خالقی

                     معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی                                           معاون پشتیبانی و منابع انسانی

                                                                                                                   و دانشجویی - فرهنگی        

                                                         
                                                                   
                                                           chareie_jpg.jpg

                                                                   عبدالرضا چارئی      

                                                                               معاون پزوهش و فناوری