پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 

 اسامی كاركنان دانشكده هنر

 
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تماس
1
نورعلی خالقی
معاون پشتیبانی و منابع انسانی- دانشجویی فرهنگی
66750947
2
رقیه برات زاده
مسئول دفتر ریاست- دبیرخانه و بایگانی
66726822
فکس66723337
3
صفر غیور
مسئول خدمات عمومی و انباردار
66757502
4
اکبر زند
حسابدار جمع داراموال- دانشجویی
5
مریم غفاری
کارشناس مسئول آموزش
66701447
6
ارمغان حاجیان حجاز
کارشناس گروه (پژوهش هنر، گرافیک، نقاشی و هنر اسلامی)
66733284
7
سادنا يوسفي
كارشناس مسئول انفورماتیک و پژوهش
66741879
8
معصومه صالحی 
مسئول کتابخانه
66757501
9
فرشاد زاروی​​
متصدی میز امانات کتابخانه
10
علی عبدالحسینی مدیر اجرایی نگارستان شاهد
66969626
تلفکس