پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

معاونت فرهنگی

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.

اجرای سریع

نما: 
      مورد آخرین تغییر

  لیست ها

News News    3 4 سال پیش
آیین نامه ها آیین نامه ها    7 9 سال پیش
اخبار اخبار    0 4 سال پیش
اخبار فرهنگی نیمسال اول سال تحصیلی 91-90 اخبار فرهنگی نیمسال اول سال تحصیلی 91-90    85 4 سال پیش
اخبار فرهنگی نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 اخبار فرهنگی نیمسال اول سال تحصیلی 92-91    28 4 سال پیش
اخبار فرهنگی نیمسال اول سال تحصیلی 92-93 اخبار فرهنگی نیمسال اول سال تحصیلی 92-93    12 4 سال پیش
اخبار فرهنگی نیمسال دوم 96 - 97 اخبار فرهنگی نیمسال دوم 96 - 97    0 3 سال پیش
اخبار فرهنگی نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 اخبار فرهنگی نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90    101 4 سال پیش
اخبار فرهنگی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97 اخبار فرهنگی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97    0 10 ماه قبل
اعلانات اعلانات  استفاده از این لیست برای ردیابی وقایع آتی، بروزرسانی وضعیت و سایر اخبار گروه.  1 8 سال پیش
انجمن اسلامی انجمن اسلامی    3 4 سال پیش
ایده ایده    0 6 ماه قبل
بخشنامه های فرهنگی بخشنامه های فرهنگی    0 9 سال پیش
برنامه های فرهنگی برنامه های فرهنگی    0 9 سال پیش
بسیج دانشجویی بسیج دانشجویی    0 4 سال پیش
پرسش پرسش    0 4 سال پیش
پیوند ها پیوند ها    0 9 سال پیش
پیوندها پیوندها  لیست پیوند ها برای نگهداری پیوند ها به صفحات وبی در نظر گرفته شده است, که برای اعضای گروه شما جالب یا مفید می باشد.  0 4 سال پیش
تقویم تقویم  لیست "تقویم" جهت آگاه سازی از جلسات, سررسید ها و رویداد های مهم دیگر استفاده می شود.  420 3 سال پیش
تکالیف تکالیف  جهت پیگیری تکالیفی که شما یا اعضای گروه شما باید آنها را تکمیل کنند از لیست "تکالیف" استفاده نمایید.  0 10 سال پیش
فرم های فرهنگی فرم های فرهنگی    6 9 سال پیش
لیست ویترین اخبار لیست ویترین اخبار    2 3 ماه قبل
معرفی معرفی    1 4 سال پیش
نشریه تسنیم (انجمن اسلامی) نشریه تسنیم (انجمن اسلامی)    1 4 سال پیش
نمودار سازمانی نمودار سازمانی    0 4 سال پیش
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 6 سال پیش
کارکنان کارکنان    9 2 سال پیش
کانون های فرهنگی کانون های فرهنگی    0 4 سال پیش