پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

معاونت فرهنگی

:

shoraye farhangi

اجرای سریع

ترکیب اعضاء شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی :

1. رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورا

2. مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 

3. معاون فرهنگی و اجتماعی به عنوان دبیر شورا

4. معاون دانشجویی

5. معاون آموزشی

6. مسئول بسیج اساتید

7. دبیر مرکز هم اندیشی اساتید

8. یک عضو هیأت علمی از میان سه عضو حائز رتبه برتر فرهنگی به انتخاب رئیس دانشگاه

9. نماینده بزرگترین تشکل اسلامی دانشجویی

10. مسئول بسیج

وظایف و اختیارات شورای فرهنگی :

1.  پیگیری به منظور تحقق و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اسلامی شدن دانشگاهها و اجرا و پیگیری دستورالعمل های ستاد گسترش وتعمیق مبانی و ارزشهای اسلامی در مراکز آموزشی ؛

2.  برنامه ریزی در جهت هماهنگی و انسجام بخشی به اولویت ها و فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی در موسسه

3.  برنامه ریزی جامع به منظور انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در موسسه با توجه به اولویت های مصوب سالانه در دستگاه مربوطه با همکاری معاونت های دانشجویی ، فرهنگی و اجتماعی و پژوهشی ؛

4.  برنامه ریزی برای ایجاد پیوند فعال و گسترش مناسب موسسه با حوزه های علمیه و نهادهای فرهنگی ، انقلابی و مردمی

5.    تصویب و اعطای مجوز به برنامه های فرهنگی ، ترویجی و تبلیغی سالانه ، نیمسال و یا فصلی ؛

6.   تسهیل حضور داوطلبانه دانشجویان ، استادان و کارمندان در فعالیت های فرهنگی از طریق ساماندهی فرآیندهای کارشناسی ، تسهیل و ساماندهی فرآیندهای کارشناسی، تصویب و ارزیابی  جهت تقویت حضور داوطلبانه دانشجویان؛

7.    آسیب شناسی و بررسی وضعیت فرهنگی موسسه و دانشجویان ، تدوین گزارشهای دوره ای تحلیلی از فعالیت ها

 شورای فرهنگی خوابگاهها:

 شورای فرهنگی خوابگاهها با هدف برنامه ریزی ، هدایت و حمایت و نظارت بر برنامه های فرهنگی در خوابگاهها و به منظور ایجاد وحدت رویه و همدلی بیشتر بین فعالین فرهنگی حاضر در خوابگاه تشکیل شده است .​