پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
خانم عسگریکارشناس فرهنگی (برنامه ریزی فرهنگی)51215022
آقای کبودیکارشناس فرهنگی (دانشکده علوم انسانی)51212429
خانم پرتوییکارشناس فرهنگی (دانشکده علوم پایه)51212211
خانم قدیریکارشناس فرهنگی (دانکده فنی مهندسی)51212057
خانم حجتیکارشناس فرهنگی (دانشکده پرستاری و مامایی)66418592
خانم عنبریکارشناس فرهنگی (دانشکده پزشکی)51212627
خانم میرزازادهکارشناس فرهنگی (دانشکده دندانپزشکی)88986054
خانم رضاییماشین نویس و اتوماسیون اداری51215028
آقای نظیفیمسئول دفتر معاونت فرهنگی51215018-19
آقای آقایاریحسابدار51215026
آقای  نجا بتکارشناس فرهنگی (قرآن و عترت و نشریات دانشجویی)51215023
آقای پوراحمدیکارشناس فرهنگی (دانشکده کشاورزی)51212343
آقای هاشم خانلوکارشناس فرهنگی (رسانه ، تبلیغات و نمایشگاه های فرهنگی هنری)51215027
آقای اَردَشکارشناس فرهنگی (خوابگاه ها و اردوهای دانشجویی)51215029
آقای آقازیارتیکارشناس فرهنگی (کانون ها و جشنواره های فرهنگی)51215024