پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت فرهنگی

:

اسناد :همه اسنادجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.

اجرای سریع

  
  
  
  
  
آیین نامه جشنواره قرآن 34(وزارت علوم)ا.pdf
  
17/04/1440 11:18 ق.ظm.nejabat
آیین نامه جشنواره قرآن وزارت بهداشت97-98.pdf
  
17/04/1440 11:19 ق.ظm.nejabat