پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

زکريا واعظي

:

مقاومت مصالح 2

​​​​
مقاومت مصالح 2 

مدرس: زکریا واعظی 
سرفصل مطالب 

1)  تحلیل وضعیت دو بعدی تنش و کرنش، معیارهای تسلیم
2) محاسبه تغییر شکل تیرها با استفاده از انتگرال مضاعف، ممان سطح، تحلیل تیرهای نامعین  استاتیکی
3) روش های انرژی
4) کمانش
5) آنالیز پلاستیک تیرها و قاب های دو بعدی
6)پیچش مقاطع غیر مدور 


مراجع

Beer, F. P., Johnston, E. R., DeWolf, J. T., & Mazurek, D. F. (2016). Mechanics of Materials. Instructor201605.

Popov, E. P., & Balan, T. A. (1990). Engineering mechanics of solids (Vol. 2). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Boresi, A. P., Schmidt, R. J., & Sidebottom, O. M. (1985). Advanced mechanics of materials (Vol. 6). New York et al.: Wiley.
 
 
 
 
 
 
تمرین ها
 
 
 
 

تمرین اول

تمرین سوم

تمرین چهارم


جزوات
تحلیل پلاستیک قاب ها و تیرها

مرین ها


 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
2
1
2