پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

زکريا واعظي

:

مبانی مهندسی زلزله و باد

​​​​​​
اصول مهندسی باد و زلزله

مدرس: زکریا واعظی

تعداد واحد: ۳

نوع واحد: نظری و اختیاری

پیش نیاز: تحلیل سازه ۲

سرفصل درس: ۴۸ ساعت

مهندسی زلزله

1)       زلزله شناسی علل وقوع زلزله مقیاس سنجش انواع گسل ها لرزه خیزی ایران

2)       تعریف نیرو های دینامیکی و انواع آنها روش های تحلیل دینامیکی معین و نامعین یا احتمالی مدلسازی و درجات آزادی انواع سختی و میرایی و مدل های مربوطه

3)      معادلات دینامیکی سیستم یک درجه آزادی با میرایی و بدون میرایی

4)      تعیین پاسخ سازه پدیده تشدید انتگرال دوهامل معادلات تعادل تست دینامیکی تحت بارهای هارمونیکی

5)     سیستم چند درجه آزادی مبانی تحلیل دینامیکی، ارتعاش آزاد تعیین فرکانس ها و مدهای ارتعاشی آزاد اصول روش آنالیز مودال

6)      بررسی آیین نامه زلزله و مباحث ششم ایران روش های استاتیکی و طیفی نیروی باد

 

مهندسی باد

1)       تعریف باد انواع روشهای اندازه‌گیری اصول آیرودینامیک های دسترسی به پدیده گالوپینگ انحراف پیچشی نوسانات منظم عمودی

2)      معادلات حاکم آزمایش‌های تونل باد شبیه‌ساز ای باد و سازه انواع مدل سازی سازه ای

3)     مطالعه کامل آیین نامه با تعیین فاصله ساختمان های بلند در جهت باد و عمود بر جهت باد

4)      تعیین فشار و پاسخ سازه های خاص نظیر برج های خنک کننده دودکش های بلند

 

مراجع

  1. 1)      Chopra AK. Dynamics of Structures. Theory and Applications to. Earthquake Engineering. 2017.
  2. 2)      Clough RW, Penzien Y. Dynamics of Structures. 1975.
  3. 3)      Naeim F. The seismic design handbook. Springer Science & Business Media; 1989 Aug 31.
  4. 4)      Bozorgnia Y, Bertero VV, editors. Earthquake engineering: from engineering seismology to performance-based engineering. CRC press; 2004 May 11.
  5. 5)      Holmes JD. Wind loading of structures. CRC press; 2015 Jan 27.
  6. 6)      Simiu E, Scanlan RH. Wind effects on structures: fundamentals and applications to design.

7)     حسن مقدم، مهندسی زلزله: نظریه تا کاربرد

 

ارزشیابی

تمرین %10-20%،                    میانترم 30%،           پایان ترم 50% -60%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین ها

تمرین اول EE 1st HW 98.pdfEE 1st HW 98.pdf  مهلت تحویل 30 /2/ 98

تمرین بخش چند درجه آزادیMDOF exercises.pdfMDOF exercises.pdf  فقط تمرین های مشخص شده حل شود. این تمرین اختیاری است.


2
2
2
2
2
2
2
2
2
 
 
ویدئوهای درس
جلسه اول 9 اسفند 98 لینک​