پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

زکريا واعظي

:

لرزه شناسی و مهندسی زلزله

لرزه شناسی و مهندسی زلزله

رکورد های انتخابی:

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 جزوه فصل اول و دوم Earthquake Eng., Class Notes,  Chapters  1,2    1396-7-10.pdfEarthquake Eng., Class Notes, Chapters 1,2 1396-7-10.pdf
جزوه فصل چهارم Chapter 4, Seismic Hazard, 1396-8-29.pdfChapter 4, Seismic Hazard, 1396-8-29.pdf
جزوه فصل پنجم Chapter 5 (Design Spectra, 96.9.29)_2.pdfChapter 5 (Design Spectra, 96.9.29)_2.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------
تمرین شماره 3 Earthquake Eng.  HW 3, 1398-02-05.pdfEarthquake Eng. HW 3, 1398-02-05.pdf
تمرین شماره 4 Earthq  HW 4, 98-04-30.pdfEarthq HW 4, 98-04-30.pdf (رابطه  کاهندگی 1 https://doi.org/10.1193/1.2830434​، رابطه  کاهندگی 2 https://doi.org/10.1785/gssrl.68.1.94)
 
1