پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

زکريا واعظي

:

تئوری الاستیسیته

​​​​
​ Theory of Elasticity 
مدرس: زکریا واعظی
سرفصل مطالب
1. مقدمه
2. تانسورهای تنش و کرنش و رابطه خطی آنها
3. روابط تنش در صفحه و کرنش در صفحه, تعادل, ساز گاری, شرایط مرزی, اصل سن و نان
4. مسایل دو بعدی الاستیسیته در مختصات مستطیلی, تابع تنش, حل به کمک چند جمله ای ها و سری فوریه, محاسبه تغير شكلها
5. مسایل دو بعدی در مختصات قطبی, روابط حاکم در مختصات قطبی, مسایل با تقارن محوری, میله های خمیده, جابجایی لبهای, سوراخهای دایره ای, مرز مستقیم, گوه, نیروی متمرکز, حل سری, شکاف
6. قضایای کلی در حالات سه بعدی, تعادل سازگاری, جابجایی انرژی کرنشی, کار مجازی, قضیه یگانگی, قضيه اثرات متقابل.
7. معادله حرکت بر حسب جابجایی پتانسیل های اسکالر و برداری, معادله موج, تابع گرین. مسأله بوزینسک
8. مبانی تئوری پلاستیسیته, سطوح تسلیم, معیارهای فون میس, ترسکا, موهر کلمب و دراکر - پراگر.

Untitled2.png