پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

زکريا واعظي

:

تکالیف

جهت پیگیری تکالیفی که شما یا اعضای گروه شما باید آنها را تکمیل کنند از لیست "تکالیف" استفاده نمایید.
انتخاب
پیوستها
  
  
  
  
  
  
  
  
قبلی ها
  
انتخاب شدهپیوستتمزین دوم درس الاستیسیته
  
زکریا واعظیشروع نشدهبالا (1)22/02/1439
معمولیپیوستتمرین سوم درس الاستیسیته
  
شروع نشدهبالا (1)13/03/1439
معمولیپیوستتمرین چهارم درس الاستیسیته
  
شروع نشدهمعمولی (2)
تمرین سوم درس الاستیسیته
معمولیپیوستتمرین های ریاضی مهندسی پیشرفته اعداد مختلط
  
شروع نشدهمعمولی (2)
معمولیپیوستجزوه دست نویس الاستیسیته فصل اول و دوم
  
شروع نشدهمعمولی (2)
معمولیپیوستتمرین اول الاستیسیته 97-98
  
شروع نشدهمعمولی (2)19/02/1440
معمولیجزوه دست نویس الاستیسیته بخش 2 تا انتهای مبحث تنش
  
شروع نشدهمعمولی (2)
جزوه دست نویس الاستیسیته فصل اول و دوم
معمولیپیوستجواب تمرین اول جامع ریاضی مهندسی پیشرفته(اعداد مخنلط)
  
شروع نشدهمعمولی (2)
تمرین های ریاضی مهندسی پیشرفته اعداد مختلط
معمولیپیوستتمرین دوم الاستیسیته 97-98
  
شروع نشدهمعمولی (2)05/03/1440
تمرین اول الاستیسیته 97-98
معمولیتمرین دوم ریاضی مهندسی پیشرفته(اعداد مختلط)
  
شروع نشدهمعمولی (2)05/03/1440
تمرین های ریاضی مهندسی پیشرفته اعداد مختلط
معمولیتمرین سوم ریاضی مهندسی پیشرفته(اعداد مختلط)
  
شروع نشدهمعمولی (2)10/03/1440
تمرین دوم ریاضی مهندسی پیشرفته(اعداد مختلط)
معمولیجواب تمرین دوم جامع ریاضی مهندسی پیشرفته(اعداد مخنلط)
  
شروع نشدهمعمولی (2)
معمولیجزوه ریاضی مهندسی پیشرفته سری فوریه
  
شروع نشدهمعمولی (2)
معمولیجزوه دست نویس الاستیسیته فصل چهارم (روابط اساسی الاستیسیته)، پنجم(استراتژی و فرمولاسیون حل مساله) و ششم(انرژی کرنشی)
  
شروع نشدهمعمولی (2)
معمولیپیوستجواب تمرین سوم جامع ریاضی مهندسی پیشرفته(اعداد مخنلط)
  
شروع نشدهمعمولی (2)
معمولیپیوستتمرین چهارم ریاضی مهندسی پیشرفته(تبدیل و سری فوریه)
  
شروع نشدهمعمولی (2)
معمولیپیوستتمرین پنجم درس الاستیسیته
  
شروع نشدهمعمولی (2)03/05/1440
معمولیپیوستتمرین ششم درس الاستیسیته
  
شروع نشدهمعمولی (2)03/05/1440
معمولیپیوستتمرینات بخش حساب تغییرات
  
شروع نشدهمعمولی (2)
معمولیپیوستجواب تمرین ریاضی مهندسی پیشرفته بخش سری فوریه
  
شروع نشدهمعمولی (2)
معمولیپیوستجواب تمرین های رباضیات مهندسی بخش حساب تغییرات
  
شروع نشدهمعمولی (2)
 

 آیتم های مربوطه در تکالیف

 
  
  
هیچ آیتمی برای نمایش در نمای لیست "تکالیف" وجود ندارد.