پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

 معاونت پژوهشی

  
  
 Dr NasrAbadi.jpg
دکتر سروش اخلاقی
معاون پژوهشی
داخلی 2024

 


 
 DSC04030.jpg
نگار اکبرزاده
امور پژوهشی
داخلی 2072
 
رحمنی.jpg
ندا رحمنی
سایت کامپیوتر
داخلی 2060
 
فرجی.jpg
الهام فرجی
کتابخانه
داخلی 2069
 
 
مقدم.jpg
نگار گلیجانی مقدم
امور آزمایشگاهها
داخلی 2067

 
ShisheGari.jpg
قاسم شیشه گری

داخلی 2079

 
taghipour.jpg
رامین تقی پور
کارشناس IT 
داخلی 2016

مهراب پور.jpg
مهدی مهرابپور
کارشناس IT 
داخلی 2016


naseri.jpg
البرز ناصری
کارشناس مسوول آزمایشگاه عمران
داخلی 2089


 
 


 
  Untitled111.jpg
علی دافی دوزدوزان
کارشناس مرکز دیتا
داخلی 2060
 
 
 
 


 


محمد رضا شفیعی
 
داخلی 2050