پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​​​
 
​​​
متقاضيان محترم فرم شماره 2 را تكميل و با توجه به جدول استاد ناظر در لينك بالا براي هر آزمايشگاه فرم جداگانه تكميل نماييد و به آموزش تحويل دهيد.

نحوه اتصال به سيستم ناد براي انتخاب واحد