پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

 


   

                                                                        

 

Rahimi130.jpg


                                

فریبا رحیمی

معاون پشتیبانی و منابع انسانی

داخلی 2025


Ranjbaran S .jpg 

  

قدیری.jpg

 

 جلیلی.jpg  

            asgharzade65.jpg

 

Darigh.jpg
    
        

     حسن رنجبران

 

مسئول امور عمومي

 

داخلي 2077         سمیه قدیری

کارشناس دانشجوئی - فرهنگی

داخلی 2057

زهرا جلیلی اصل

مسوول امور اداری

داخلی2059

میثم اصغرزاده

کارشناس حسابداری

داخلی

امیر حسین دریغ

مسوول امور مالی

داخلی 2062