پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

گروه مهندسی کامپیوتر و IT

 

نام و نام خانوادگی
رتبه علمی رشته تحصیلی آدرس پست الکترونیکی
تلفن5121
  داخلی
عکس
 
استادیار معماری کامپیوتر
Doustari AT shahed.ac.ir
2032 DSC03987.jpg
دانشیار معماری کامپیوتر
 
Mohammadzadeh AT shahed.ac.ir
 
2098 70.jpg
استادیار معماری کامپیوتر
Mahabadi AT shahed.ac.ir
2078
AMIN.jpg
استادیار نرم افزار
emousavi AT shahed.ac.ir
2044
Picture3.jpg

مجید بیات استادیار امنیت اطلاعات mbayat AT shahed.ac.ir 2038
Bayat65.jpg

 

1
2
2
2
2
2